N元语法模型,连续文本序列“to be or not to be”可以通过以下方式来建模:

一元语法(单个词): to,be,or,not,to,be

二元语法(两个词): to be, be or, or not, not to, to be

三元语法(三个词): to be or, be or not, or not to, not to be

N元语法模型可以解决下一个词预测的问题,例如,如果前面的词是“to be or not to”,6元语法模型可以预测下一个词的可能是“be”:

P(be|to be or not to) = C(to be or not to be) / C(to be or not to)


       共同推举数
       相关推荐
       百度指数
       和鲸数据
       亿信华辰
       税控开发票服务器系统
       仪表盘
       漏斗图
       雷达图
       气泡图