Facebook人工智能,Facebook脸书人工智能研究部门(FAIR,2013 年)的策略是在更广泛的研究社区背景下研发技术。这个团队以推进无监督表征学习(比如,观察世界、而不是借助人类算法干预,借助对抗网络进行学习)的进步而为众人所知。应用机器学习部门(AML)在 FAIR 之后成立,聚焦将研究应用到公司产品中,时间限制为月或季度(而不是年)。公司正将机器学习功能应用到各种垂直领域中,比如面部识别,机器翻译以及深度文本(DeepText)语言或文本学习。

       程度副词词典
       否定词词典
       停用词词典
       文章分类
       智能写作
       语音播报
       评论分类
       内容推荐算法
       文本审核
       用户信息审核