NER(命名实体识别)命名实体提取算法处理的是非结构化文本流,并识别其中的对象(实体)的预定义类别,例如人员、公司名称、日期、价格、标题等。它通过将非结构化信息转换为结构化,表格式(或JSON)形式。


       程度副词词典
       否定词词典
       停用词词典
       文章分类
       智能写作
       语音播报
       评论分类
       内容推荐算法
       文本审核
       用户信息审核