CV是Computer Vision(计算机视觉)的简称,是人工智能领域的一个重要研究子领域。计算机视觉就是用各种成象系统代替视觉器官作为输入敏感手段,由计算机来代替大脑完成处理和解释。作为一个科学学科,计算机视觉研究相关的理论和技术,试图建立能够从图像或者多维数据中获取信息的人工智能系统。

       关联图谱
       
       金融证券企业知识图谱
       知识建模
       知识计算
       图数据库
       认知语言
       百度学术
       智课教育英语学练改管在线学习平台
       中科院期刊分区表在线平台