ASR意思是自动语音识别技术,是一种将人的语音转换为文本的技术。语音识别是一个多学科交叉的领域,它与声学、语音学、语言学、数字信号处理理论、信息论、计算机科学等众多学科紧密相连。

       关联图谱
       
       金融证券企业知识图谱
       知识建模
       知识计算
       图数据库
       认知语言
       百度学术
       智课教育英语学练改管在线学习平台
       中科院期刊分区表在线平台